16

Mestský blok

Autor(i)
Ing.arch.Michal Bálek, Ing.arch.Martina Báleková
Ateliér
BÁLEK+BÁLEK stavitelia, architekti
Miesto/lokalita
Hollého, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovakia
Odhadovaná cena
10.000 eur
Mestský blok

MOTÍV
Motívom je poukázať na v súčasnosti nevyhovujúci estetický, architektonický a urbanistický stav okolia synagógy a kultúrneho domu, ktorý charakterizuje zlá dopravná situácia a neorganizovaná zástavba zadných stavov, ktorá tak ostro kontrastuje s uličnými frontami smerujúcimi do pešej zóny.
KONCEPT
Základom riešenia je dostavba mestskej štruktúry do kompaktného bloku. Potenciálne územie v Starom meste je zahustené formou uličnej zástavby, ktorá zachováva kvalitné mestské a obytné prostredie. Poskytuje možnosti zmiešavania funkcií, čim vzniká „mesto krátkych vzdialeností“. Samotná zástavba je nízkopodlažná, rešpektuje súčasnú parceláciu. Doprava v zóne počíta s jednosmernou komunikáciou vedúcou poza synagógu a dom kultúry. Predkladá možnosti statickej dopravy spôsobom nadzemného a podzemného parkovania. Z hľadiska pešieho pohybu sú zachované existujúce pasáže, ktoré sú dôležitou spojnicou s pešou zónou.
CIEĽ
Cieľom je vyzdvihnúť potenciál tohto mestského priestoru, atraktívnym spôsobom ho odprezentovať verejnosti a vytvoriť ideu pre jeho reguláciu.

Poloha na mape

comments powered by Disqus